Thuisplusflat

Na 2 jaar Thuisplusflat is de evaluatie positief. Ondanks de Corona en een lockdown betaalt de extra investering in preventie en vroegsignalering zich uit. Een belangrijk doel is het terugdringen van zorguren. De aandacht voor preventie leidt tot minder gebruik van langdurige zorg; een daling van doelmatigheid cijfers van 18% naar 14%. Preventie heeft geen effect op kortdurende zorg, zoals bijvoorbeeld nazorg na ziekenhuisopname. Het wekelijks signaleringsoverleg tussen wijkverpleegkundige, woonconsulent en buurtwerker monitort de bewoners van het flatgebouw. Vaak sluiten ook de manager dementie, de teamleider Dagbesteding en de huismeester aan. Het flatgebouw is een goed onderhouden ouderencomplex, die voorheen fungeerde als verzorgingshuis. De scheiding van wonen en zorg is volledig doorgevoerd. Een van de gevolgen van die scheiding was dat de ontmoeting ruimte op de begane grond veel minder werd gebruikt. Door de steun van de corporatie heeft de…

Meer >

Overheid Zorg

Adviseur woonzorgconcepten

In het altijd dynamische Rotterdam ben ik terug in op het werkterrein waar ik het liefst werk: op het snijvlak van zorg, wonen en welzijn. Eerst ben ik aan de slag gegaan als adviseur bij de corporatie MaasWonen. Deze kleine ouderenhuisvester is in korte tijd een normale financieel gezonde corporatie geworden, die bij de landelijke toezichthouders de laagste risico’s scoort op de door hen gebruikte risicoprofielen. Hier heb ik geholpen bij het maken van het strategisch beleidsplan en de portefeuillestrategie. Ook heb ik mede het nieuwe programma Langer Thuis geïnitieerd. Nu ben ik actief als adviseur woonzorgconcepten bij de grootste zorgorganisatie van Rotterdam: Laurens. Laurens zat in zwaar weer als gevolg van de systeemveranderingen in de zorg, maar is, ondanks Corona, een bloeiende, financieel gezonde organisatie met 6.000 medewerkers. De gevolgen van het scheiden van wonen en zorg biedt uitdagingen…

Meer >

Projectleider Langer Thuis Wonen – EU project AGE’IN

Samen met Woon Advies Commissie Zeeuws Vlaanderen en met Nelleke Nelis, heb ik een 3-jarig project opgezet. Het behelst het werven en opleiden van vrijwilligers die bij ouderen langs gaan met de vraag of en hoe zij langer thuis willen wonen. Deze coaches adviseren de ouderen over hun opties. Wij werkten samen met partners uit Brugge (Vives Hogeschool)), Boulogne-sur-mer (regionale huisvester en welzijnsorganisaties), Plymouth University (toepassen van robots). WAC Zeeuws Vlaanderen bestaat uit vrijwilligers. Mijn taak bestond uit professionele ondersteuning (opdrachtgever van derden (dienstverleners), subsidies, overleg met partners, het financiële en administratieve verkeer). In Nederland werken we samen met woningbouwcorporaties in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland (Stadlander), met de gemeenten en de provincie, Hogeschool Zeeland, Avans en Scalda, en met bedrijven. Het is e een boeiend project dat telkens weer nieuwe inzichten geeft. (https://www.ageindependently.eu/) De internationale samenwerking werpte zijn vruchten af; de…

Meer >

Projectleider Overdracht van Onderneming Veilig Thuis (sept-dec 2017)

Bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet hebben gemeenten als opdrachtgever de taken van Veilig Thuis belegd bij een gecertificeerde instelling, of in een aparte stichting, bij de GGD of in een tijdelijke projectorganisatie. De inspectie Jeugdzorg en Volksgezondheid heeft die regio’s waar een tijdelijke projectorganisatie nog bestond aanbevolen hier een definitieve status aan te geven voor 1 januari 2018. Bestuurlijke context Een van de taken van de projectleider was het opstellen van een Organisatieplan. Dit plan was een belangrijk document voor de gemeentelijke bestuurders en staf in de regio. Dit plan moest aan drie belangrijke voorwaarden voldoen: Organisatorische zelfstandigheid Professionele onafhankelijkheid en autonomie Financiële zelfstandigheid en transparantie De oplossing werd gevonden in het onderbrengen van de gehele projectorganisatie in een apart cluster, met een eigen manager en een eigen begroting binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) van de…

Meer >

Projectleider Dynamisch programma huisvesting bijzondere doelgroepen

Met mijn collega Wim Vos hebben wij in samenwerking met BMC en ABF Research een rekenmodel ontwikkeld, waarmee gemeenten inzicht krijgen in de behoefte aan, en het aanbod voor huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een beperking en GGZ-cliënten. Het model laat in tabellen en grafieken zien in hoeverre er op dit moment voldoende aanbod is in de kernen of wijkenvan de gemeente en hoe dit beeld jaarlijks wijzigt tot 2030. Inzicht in woningvraag en -aanbod van bijzondere doelgroepen Het model geeft aan in welke kern/wijk de tekorten het grootst zijn. Door deze informatie te delen met woningcorporaties en zorginstellingen, kan worden bereikt dat op de juiste plaats wordt gebouwd voor de juiste doelgroep; ofwel dat er ‘raak wordt geslagen’. Het model bestaat uit drie onderdelen: • De vraag tussen nu en 2030 op basis van bevolkingsprognoses en…

Meer >

Zorg

De thuiszorg heeft de toekomst

Thuiszorgorganisaties komen en gaan. Gemeenten voeren de Huishoudelijke Hulp uit. Het kabinet bepaalt de omvang van het budget. Het kabinet heeft het budget in eerste instantie met 40% gekort. De gemeenten hebben geprotesteerd, maar moeten de bezuiniging doorvoeren. Zij gingen scherp aanbesteden: op prijs, lagere functie-eisen en nauw omschreven resultaten, voor een kleinere doelgroep. De gemeenten vragen om een ‘schoon huis’. De zorgmedewerkers, die het eenvoudige thuiszorg werk verrichten, hoeven van de gemeenten de andere taken niet meer te verrichten. Dus niet meer helpen bij het aankleden, boodschappen doen en andere diensten. De aanbestedingen hebben geleid tot grote reorganisaties bij de aanbieders. Het personeel was doorgaans te hoog opgeleid voor de gevraagde werkzaamheden. Sommige organisaties kozen voor een vlucht naar voren. Bijvoorbeeld TSN schreef zich in op veel plekken, tegen een concurrerende prijs en kreeg een groot deel van de…

Meer >

Overheid

Projectleider decentralisaties

De voorbereiding op de decentralisaties in de zorg, jeugdhulp en participatie vraagt veel van gemeenten. De bedrijfsvoering moet worden aangepast, en dat geldt voor de begroting, inkoop, interne administratieve processen, contractbeheer en ICT. Daarnaast worden nieuwe taken toegevoegd en gaan gemeenten met nieuwe instrumenten werken, zoals bijvoorbeeld het instrument van het sociale (wijk)team. Voor diverse gemeenten ben ik projectleider geweest en heb ik bijgedragen aan de goede voorbereiding op de nieuwe taken. De implementatie en verbetering van de processen rond de decentralisaties is in volle gang. Op dit moment ben ikj bij een gemeente intern procescoördinator van het gehele sociale domein.

Meer >

Overheid

Adviseur maatschappelijk vastgoed

De gemeente Landgraaf staat voor de opgave de gevolgen van bevolkingskrimp en vergrijzing het hoofd te bieden. Niets doen is geen optie. Een kwart minder inwoners in 2040 betekent minder inkomsten voor de gemeente, minder potentieel vrijwilligers voor verenigingen, en er zullen gebouwen leeg komen te staan of zij worden te weinig gebruikt. Die opgave wordt vertaald in een visienota en een accommodatieplan. Ron Stevens organiseerde en begeleidde het proces en voerde de gesprekken met de partijen / gebruikers die het rechtstreeks aan gaat. Het doel is een toekomstbestendige structuur van accommodaties en maatschappelijk vastgoed te creëren die tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de huidige en toekomstige gebruikers in Landgraaf.

Meer >