Projectleider Dynamisch programma huisvesting bijzondere doelgroepen

Met mijn collega Wim Vos hebben wij in samenwerking met BMC en ABF Research een rekenmodel ontwikkeld, waarmee gemeenten inzicht krijgen in de behoefte aan, en het aanbod voor huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een beperking en GGZ-cliënten. Het model laat in tabellen en grafieken zien in hoeverre er op dit moment voldoende aanbod is in de kernen of wijkenvan de gemeente en hoe dit beeld jaarlijks wijzigt tot 2030.

Inzicht in woningvraag en -aanbod van bijzondere doelgroepen
Het model geeft aan in welke kern/wijk de tekorten het grootst zijn. Door deze informatie te delen met woningcorporaties en zorginstellingen, kan worden bereikt dat op de juiste plaats wordt gebouwd voor de juiste doelgroep; ofwel dat er ‘raak wordt geslagen’.

Het model bestaat uit drie onderdelen:
• De vraag tussen nu en 2030 op basis van bevolkingsprognoses en de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg.
• Het aanbod tussen nu en 2030 op basis van de informatie van de gemeente zelf, woningcorporaties en zorg instellingen.
• De tekorten/overschotten tussen nu en 2030 (het verschil tussen de vraag en het aanbod).

De gegevens wordne gebruikt voor het nieuwe beleidsplan Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente Lelystad. De eerste keer dat het model werd toegepast kwamen direct enkele opvallende kenmerken naar voren: Lelystad heeft een subregionale functie voor de maatschappelijke opvang. Het aanbod van het Beschermd Wonen vraagt om verdere differentiatie. Het is een dynamisch model zodat de gemeente kan berekenen waar ‘afgeschaald’ en ‘opgeschaald’ kan worden ism de corporaties en zorgorganisaties. Op die wijze ontstaat een passend aanbod die flexibel kan meebewegen met de vraag.

Opvang jongeren