“ ”

Emmy Galama
WAC Zeeuws Vlaanderen

Projectleider Langer Thuis Wonen – EU project AGE’IN

Samen met Woon Advies Commissie Zeeuws Vlaanderen en met Nelleke Nelis, heb ik een 3-jarig project opgezet. Het behelst het werven en opleiden van vrijwilligers die bij ouderen langs gaan met de vraag of en hoe zij langer thuis willen wonen. Deze coaches adviseren de ouderen over hun opties.

Wij werkten samen met partners uit Brugge (Vives Hogeschool)), Boulogne-sur-mer (regionale huisvester en welzijnsorganisaties), Plymouth University (toepassen van robots). WAC Zeeuws Vlaanderen bestaat uit vrijwilligers. Mijn taak bestond uit professionele ondersteuning (opdrachtgever van derden (dienstverleners), subsidies, overleg met partners, het financiële en administratieve verkeer). In Nederland werken we samen met woningbouwcorporaties in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland (Stadlander), met de gemeenten en de provincie, Hogeschool Zeeland, Avans en Scalda, en met bedrijven. Het is e een boeiend project dat telkens weer nieuwe inzichten geeft. (https://www.ageindependently.eu/) De internationale samenwerking werpte zijn vruchten af; de wetenschappers hebben 6.000 artikelen doorgenomen op het screenen van huizen op toegankelijkheid,  De Zweedse methode van Enabelers biedt nieuwe kansen.

Het resultaat tonen de Brugse studenten op stage in Zeeuws Vlaanderen graag:

Daarnaast hebben wij een publiekscampagne gevoerd wat het betekent om langer thuis te wonen. De korte videos hadden een groot bereik in Zeeuws Vlaanderen. Zij zijn verspreid via de sociale media.

In Philippine hebben wij de dorpsraad ondersteund bij het formuleren van alternatieven van het nieuwe woonzorgbeleid van gemeente Terneuzen, zorgorganisatie Zorgsaam en corporatie Woongoed om de woonzorgcomplexen voor ouderen te concentreren in enkele grotere kernen. De Dorpsraad heeft WAC ZVL gevraagd hen hierbij te ondersteunen. In het dorp wil men dat de ouderen kunnen verhuizen naar moderne, kleinere, levensloopbestendige woningen die onder Woonkeur zijn gebouwd. Jonge stellen uit het dorp kunnen dan intrekken in de vrijgekomen eengezinswoningen.

Samen met de Dorpsraad organiseerde de WAC een discussietraject voor de inwoners van het dorp Philippine. Doel is bewoners activeren op het onderwerp “Ouder worden in het eigen dorp”. Wat zijn de wensen, behoeften en belemmeringen van 50-jarigen en ouder? Hoe wonen zij nu, hoe en waar willen zij in toekomst wonen? Wat is hiervoor nodig: op collectief en individueel niveau? Welke oplossingen zijn er? Wat kan en wil het dorp zelf organiseren en waarvoor is de inzet van de overheid en maatschappelijke instantie nodig?

De volgende instrumenten zijn ingezet:

  1. Enquête voor alle inwoners boven de 50 jaar. Doel enquête: activeren/bewustwording van de ouderen in het dorp, ophalen wensen, behoeften en belemmeringen. Wat is de situatie nu, wat in de toekomst?
  2. De enquête is in samenwerking met de dorpsraad en de gemeente uitgevoerd. Na een uitstekende respons (boven de 50%) zijn de woonwensen verzameld en geformuleerd voor wonen en zorg.
  3. Focusgroepen (Twee groepen: 55+ tot pensioenleeftijd, vanaf pensioenleeftijd met en zonder fysieke gebreken). Verdiepend gesprek met een groep ouderen afkomstig uit het dorp over ouder worden in het dorp.
  4. Workshop Mantelzorgers/ professionele zorg. Discussiemiddag voor mantelzorgers en zorgprofessionals over de mogelijkheden voor zorg in het dorp. Wat kan de dorpsgemeenschap zelf organiseren en hoe kan dit aansluiten op de professionele zorg?
  5. Training vrijwilligers voor het doen van een quickscan woning op aanvraag bewoner. Training van vrijwilligers uit het dorp en van de WAC over het houden van gesprekken en het doen van een quickscan op aanvraag van een bewoner.
  6. Quickscan woning op uitnodiging bewoner (55+). Met behulp van de quickscan wordt de woning gescreend op een aantal veiligheidsaspecten zoals valveiligheid, inbraak- en brandveiligheid. Het dient tevens als gesprekstof met de bewoner over ouder worden. Doel is bewustwording bewoner van de eigen situatie: geschiktheid huidige woning, nadenken over toekomst.
  7. Professionele inzet voor het formuleren van de wensen voor de woon/zorg opgave.
  8. Inzet van een HZ architectuurstudent die naar de laatste inzichten een nieuw grondplan heeft getekend voor het huisvesten van ouderen, zodat zij langer kunnen thuis wonen.

Conclusie: De pilot maakt de inwoners van Philippine en de dorpsraad bewust van de eigen kracht en de eigenstandige positie tegenover de instanties. Zij hebben een eigen alternatief ontwikkeld dat is overgenomen door de corporatie, de zorgorganisaties en de gemeente.

Op dit moment, begin 2023, wordt door corporatie Woongoed ism Buurtwonen, een nieuw initiatief opgezet voor kleinschalige, zelfstandige ouderenhuisvesting in Phillipinne.